Valberedning

Valberedningen inför 2018 års årsstämma består av ordförande Lennart Jeansson, Matsola Palm, Carl-Johan Spak och Jan-Eric Österlund. Matsola Palm är ordförande i Aktiebolaget Palmiva och Carl-Johan Spak är vVD i Recipharm.

Bolaget har en valberedning som består av 4 ledamöter. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen men ska inte vara dess ordförande. Valberedningens ledamöter ska väljas av bolagsstämman som även ska fastställa instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningen ska utarbeta följande förslag till årsstämman:

  • Val styrelseledamöter
  • Val av revisor
  • Arvode åt styrelsens ledamöter och ordförande
  • Arvode åt revisor
  • Ledamöter till valberedningen samt förslag till instruktion för valberedningens arbete
  • Valberedningens förslag enligt ovan jämte motiverade yttrande ska tillställas bolaget senast en vecka innan kallelse till årsstämma ska kungöras.

Valberedningens fullständiga instruktion antagen av årsstämman 2017 (Tryck för dokument)

 

Förslag 2018

Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning 2018 kan vända sig till valberedningen på valberedningen@isofolmedical.com eller på adress Isofol Medical AB, Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.