Valberedning

Valberedningen inför 2018 års årsstämma består av ordförande Lennart Jeansson, Matsola Palm, Carl-Johan Spak och Jan-Eric Österlund. Lennart Jeansson är ordförande i Stenas ABs styrelse, Matsola Palm är ordförande i Aktiebolaget Palmiva och Carl-Johan Spak är vVD i Recipharm.

Bolaget har en valberedning som består av 4 ledamöter. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen men ska inte vara dess ordförande. Valberedningens ledamöter ska väljas av bolagsstämman som även ska fastställa instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningen ska utarbeta följande förslag till årsstämman:

  • Val styrelseledamöter
  • Val av revisor
  • Arvode åt styrelsens ledamöter och ordförande
  • Arvode åt revisor
  • Ledamöter till valberedningen samt förslag till instruktion för valberedningens arbete
  • Valberedningens förslag enligt ovan jämte motiverade yttrande ska tillställas bolaget senast en vecka innan kallelse till årsstämma ska kungöras.

Valberedningens fullständiga instruktion antagen av årsstämman 2017 (Tryck för dokument)