Revisor

KPMG AB

Huvudansvarig Revisor, Jan Malm, Auktoriserad Revisor