Kliniska Studier

Utvecklingsfas

NCT ID Forskning Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3
Kolorektalcancer
01681472 ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av Modufolin® i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer. Clinical Trial Länk
Avslutad
01397305 ISO-MC-091, Fas I/II studie där Pemetrexed ges tillsammans med Modufolin® till nydiagnosticerade, icke cytostatikabehandlade patienter med opererbar rektalcancer. Clinical Trial Länk
Avslutad
02244632 ISO-CC-005, Fas I/II Modufolin® i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Irinotecamn eller Oxaliplatin ± bevacizumab hos patienter med kolorektalcancer. Clinical Trial Länk
Pågående
Osteosarkom
02383901 ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i kliniskt sammanhang.  Clinical Trial länk
Resultat tillgängliga
01987102 ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera Modufolin®-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen. Clinical Trial länk
Pågående

Kliniska Studier

ISOFOL UTFÖR FÖR NUVARANDE KOMBINERADE KLINISKA FAS I OCH FAS II STUDIER MED MODUFOLIN® INOM KOLOREKTALCANCER OCH SOM ”RESCUE THERAPY” I OSTEOSARKOM.

ISO-CC-002

ISO-CC-002 (NCT01681472) var en fas I/II, singelcenter, blindad, randomiserad, farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning där två doser av Modufolin® jämfördes med levoleukovorin i tumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer inlagda för kirurgisk avlägsnande av tjocktarmen. Studien har avslutats.

ISO-MC-091

ISO-MC-091 (NCT01397305) är en öppen, fas I/II, singelcenter, utökad förstudie där pemetrexed ges tillsammans med Modufolin® till patienter som inte tidigare har behandlats med kemoterapi och som har nydiagnostiserats med ändtarmscancer som bedöms vara opererbar.

ISO-CC-005

ISO-CC-005 (NCT02244632) är en öppen, fas I/II, singelcenter studie, som syftar till att undersöka säkerhet och tolerabilitet inom ett dosintervall med Modufolin® i kombination med rutinmässiga doser av 5-FU och oxaliplatin hos patienter med koloncancer (stadium IV). Studien bedrivs vid Östra Sjukhuset, Göteborg, Sverige. Resultaten kommer att användas för att definiera en effektiv dos att använda i en blindad multicenterstudie hos patienter med koloncancer (stadium IV).

ISO-MTX-003

ISO-MTX-003 (NCT01987102) är en öppen fas I/II, multicenter-prövning för att identifiera den dos av Modufolin® med den mest gynnsamma säkerhetsprofilen och bekräftade förmåga att lindra toxicitet hos osteosarkom-patienter som fått höga doser av metotrexat. Detta är Isofols första studie där Modufolin® testas som en ”rescue therapy” inom osteosarkom. Studien pågår.