Bolagstamma

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är Isofols högsta beslutande organ och där alla aktieägare har rätt att delta. Aktieägare som vill delta på̊ bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (www.isofol.se). Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid bolagsstämma berättigar en aktie en röst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet innehavda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Bolagsstämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner och hur valberedningen ska utses.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Isofols valberedning 2018 kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@isofolmedical.com eller på adress: Isofol Medical AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46  Göteborg.


2018

Isofol Medical ABs årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2018, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, 400 15 Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 3 maj 2018 kan lämna förslaget till Isofol Medicals styrelseordförande på email: arsstamma@isofolmedical.com eller på adress: Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46  Göteborg. Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 26 mars 2018.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.isofol.se.

Datum: Torsdagen den 3 maj 2018

2017

Datum: tisdagen den 16 maj 2017
Dokument:


2016

Årsstämman 2016 datum ägde rum den 25 maj.