Bolagsordning

Bolagsordning for Isofol Medical AB

(Organisations nummer 556759-8064)
Antagen på årsstämma den 25 maj 2016.


1§ Firma
Bolagets firma är Isofol Medical AB.

2§ Säte

Styrelsen skall ha säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3§ Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel, konsultverksamhet inom det läkemedels- och medicintekniska området samt därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital
Aktiekapitalet i bolaget skall uppgå till lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor.

5§ Aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 20.000 och ett högsta antal av 80.000.

6§ Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

7§ Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörerna förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan suppleant/er på årsstämma.

8§ Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Ovanstående tidsfrister skall gälla även för ordinarie bolagsstämma samt sådan bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas.

Meddelande till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar.

9§ Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse samt i förekommande fall, revisor/er och revisorssuppleant/er.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10§ Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

11§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.