Bolagsordning

Bolagsordning for Isofol Medical AB
(Organisations nummer 556759-8064)
Antagen på extra bolagsstämma den 21 december 2016.


1§ Firma
Bolagets firma är Isofol Medical AB (publ).

2§ Säte

Styrelsen skall ha säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3§ Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva forskning och utveckling av medicintekniska produkter och läkemedel, konsultverksamhet inom det läkemedels- och medicintekniska området samt därmed förenlig verksamhet.

4§ Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5§ Aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av 15 000 000 och ett högsta antal av 60 000 000.

6§ Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7§ Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 – 2 revisorer med eller utan suppleant/er på årsstämma.

8§ Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan bolagsstämman.

Kallelse till extra bolagsstämma som inte behandlar bolagsordning kan ske tidigast sex veckor och senast två veckor innan bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att annonsering skett skall annonseras i Dagens Industri.

9§ Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 11. Val av styrelse samt i förekommande fall, revisor/er och revisorssuppleant/er.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10§ Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

11§ Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till och med 31 december.